Yolanda Harris

 Prophetess

Praise Team
Choir
Intercessory Prayer